RECY s.r.o.

skenfrdehuitru


Základným výrobným portfóliom je produkcia regranulátov, najmä LDPE a HDPE. Okrem predaja týchto recyklovaných plastov ponúkame tiež služby drvenia, alebo predávame  podrvené plasty (predovšetkým PA, PP, POM, PBT, PS, ABS, PVC).

Technológia recyklácie plastov nám umožňuje spracovať kusy až do veľkosti cca 1600 x 2000 mm  (a hmotnosti do 2000 kg), pričom tretí rozmer je prakticky neobmedzený (posúvanie predmetu do drviča a postupné odfrézovanie).

Pre drvenie využívame nové technológie od firmy LINDNER Recycling, recyklácia zahŕňa sušenie a odplyňovanie materiálov. Kapacita drvenia je až do 12 ton/deň v závislosti od typu plastu a formy odpadu, kapacita recyklácie je 8 ton denne.

V zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je každá spoločnosť ktorá vyrába alebo dováža výrobky z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a polyvinylchloridu alebo dováža výrobky balené v týchto materiáloch povinná platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. V prípade nezaplatenia včas alebo v plnej výške príspevku do Recyklačného fondu uloží príslušný orgán povinnej firme pokutu do 5 000 000 Sk v zmysle § 78 odsek 3 písmeno e).  

Týmto zákonom je ale dovolené znížiť výšku platenia príspevku do Recyklačného fondu o to množstvo ktoré výrobca alebo dovozca preukáže, že ako prvý sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera, zhodnotil príslušný druh a množstvo odpadu niektorou z činností R1 až R11.

Najnovšia novela zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:§ 56 odsek 3 Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a o ktorom výrobca alebo dovozca preukáže, že ako prvý sám alebo prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov [§ 7 ods. 1 písm. c), h) a r)] zhodnotil niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 2 alebo zabezpečil spracovanie starých vozidiel a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je odpad.